Ryzyka

Czynniki ryzyka związane z naszą działalnością i sektorami, w których działamy

 • Perspektywy rozwoju. Dalszy rozwój naszej działalności na dojrzałych rynkach telefonii komórkowej i płatnej telewizji będzie zależał głównie od umiejętnego zachęcenia istniejących klientów do korzystania z szerszej gamy oferowanych przez nas usług, zdolności pozyskania klientów konkurencyjnych operatorów oraz zmniejszenia wskaźnika odejść. Nie jesteśmy
  w stanie zapewnić, że nasze działania będą skutkowały korzystaniem przez obecnych klientów z szerszej gamy usług lub pozyskaniem klientów konkurencyjnych operatorów płatnej telewizji bądź telekomunikacji oraz że nasze działania w celu zwiększenia lojalności klientów będą skutkowały spadkiem wskaźnika odejść lub że umożliwią spółce utrzymanie tego wskaźnika na obecnym poziomie.
 • Konkurencja. Prowadzimy działalność na szeregu rynków, konkurując głównie z operatorami płatnej telewizji kablowej i satelitarnej, operatorami telekomunikacyjnymi oraz producentami programów telewizyjnych. Jednocześnie nie jesteśmy w stanie zapewnić, że klienci w wyniku naszych działań skorzystają z większej palety usług, zrezygnują z ofert konkurencji, czy też, że te działania spowodują spadek wskaźnika odejść lub utrzymania go na stałym poziomie.
  Dodatkowo, konkurujący z nami operatorzy płatnej telewizji i telefonii mogą, na przykład poprzez zaoferowanie swoich produktów lub usług po niższych cenach, zwiększyć swoją atrakcyjność, co również mogłoby utrudnić nam utrzymanie obecnej bazy abonentów lub skali generowanych przychodów, a także mogłoby doprowadzić do wzrostu kosztu utrzymania
  i pozyskania nowych klientów.
  Nie jest pewnym także wysoki poziom zadowolenia klientów z propozycji programowych, gdyż preferencje te są zmienne i trudne do przewidzenia. Zespół Grupy Cyfrowego Polsatu dokłada wszelkich starań, żeby dostarczać jak najlepsze treści programowe oraz - klientom płatnej telewizji, zapewnić dostęp do szerokiej oferty różnorodnych tematycznie kanałów oraz stacji w wysokiej rozdzielczości. Zadowolenie klientów ma zasadnicze znaczenie dla możliwości ich pozyskania i utrzymania oraz na zdolność do generowania przychodów z reklam. Z oglądalnością łączy się także potencjał do sprzedaży programów telewizyjnych po korzystnej cenie.
 • Technologie. Pomimo obserwacji zachodzących zmian na rynkach firma może nie być w stanie dostosować się do zmieniających się technologii. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, w jaki sposób obecnie obserwowane i przyszłe zmiany technologiczne wpłyną na działalność spółki, ani czy oczekiwane technologie wymagane do wsparcia usług, których wprowadzenie planujemy, będą dostępne w oczekiwanym okresie.
 • Renoma marek. Renoma Cyfrowego Polsatu, Plusa, Telewizji Polsat, IPLI, TV4 oraz TV6 stanowi istotną cześć składową wartości Grupy. Utrzymanie jej ma podstawowe znaczenie dla pozyskania i utrzymania klientów i reklamodawców. Nasza renoma może ucierpieć, jeśli ze względu na usterki techniczne lub inne okoliczności powstaną trudności w dostarczaniu produktów i usług.
 • Sieć sprzedaży. Ze względu przykładowo na nasilającą się konkurencję z innymi dostawcami usług płatnej telewizji i usług telekomunikacyjnych firma może być zobligowana do wypłacania dystrybutorom większych prowizji, co skutkowałoby zwiększeniem ponoszonych kosztów operacyjnych oraz prawdopodobnym spadkiem zysku z działalności operacyjnej.
 • Współpraca z dostawcami. Cyfrowy Polsat korzysta ze wsparcia dostawców zewnętrznych. Wszelkie opóźnienia lub brak dostarczenia przez nich usług mogą powodować opóźnienia lub przerwy w świadczeniu usług przez firmę. Ryzyko takie istnieje, pomimo tego, że wybierani są sprawdzeni i rzetelni dostawcy. Posiadamy jednak ograniczony wpływ na sposób i czas wykonania przez dostawców zewnętrznych ich zobowiązań.
 • Umowy licencyjne dot. kluczowych programów telewizyjnych. Jeśli Grupa nie zdoła zawrzeć lub przedłużyć umów licencyjnych, które dają prawo do dystrybucji kluczowych programów istnieje ryzyko, że Grupa nie będzie w stanie przyciągać ani utrzymać klientów i reklamodawców.
 • Koncesje na nadawanie telewizji. Na dzień sporządzenia Raportu rocznego Grupy Kapitałowej Cyfrowego Polsatu za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, (publikacja z dnia 29 lutego 2016 roku), posiadamy pięć koncesji na nadawanie naziemne oraz dwadzieścia koncesji na nadawanie satelitarne. Wszystkie koncesje na nadawanie telewizji wydawane przez KRRiT udzielane są na czas określony. Nasze koncesje na nadawanie telewizji naziemnej oraz koncesje na nadawanie drogą satelitarną wygasną w różnych okresach w latach 2015-2030.
  Usługi płatnej telewizji mobilnej świadczymy na częstotliwościach z zakresu 470–790 MHz, na które posiadamy rezerwację wydaną na czas określony. Nie można zagwarantować, że powyższa rezerwacja częstotliwości zostanie przedłużona przed jej wygaśnięciem. O nieprzedłużeniu naszej rezerwacji częstotliwości lub o jej cofnięciu może zadecydować Prezes UKE, w szczególności w sytuacji, gdy dokonanie rezerwacji mogłoby doprowadzić do nadmiernego skupienia częstotliwości przez Grupę. Biorąc pod uwagę złożoność i częste zmiany przepisów
  i regulacji, jakim podlega branża telekomunikacyjna w Polsce, nie można zagwarantować, że Grupa nie naruszy żadnych przepisów, regulacji lub warunków rezerwacji częstotliwości. Nieprzedłużenie lub cofnięcie którejkolwiek z posiadanych przez nas koncesji lub rezerwacji częstotliwości Grupy bądź przedłużenie jej na niekorzystnych warunkach mogłoby spowodować konieczność czasowego lub stałego przerwania świadczenia niektórych usług, niemożność oferowania usług w określonej technologii lub konieczność poniesienia znaczących nakładów finansowych, a w konsekwencji mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową lub perspektywy rozwoju.
 • Rezerwacje częstotliwości Polkomtelu. Wszystkie rezerwacje częstotliwości posiadane przez Polkomtel zostały wydane na czas określony. Prezes UKE może zdecydować o nieprzedłużeniu rezerwacji częstotliwości Polkomtelu lub o ich cofnięciu, jeśli uzna, że Polkomtel rażąco naruszył warunki korzystania z przyznanych częstotliwości lub gdy przemawia za tym potrzeba zapewnienia równoważnej i skutecznej konkurencji lub istotnego zwiększenia efektywności wykorzystania częstotliwości. Dotyczy to w szczególności przypadku, gdy dokonanie rezerwacji częstotliwości Polkomtelu na kolejny okres mogłoby doprowadzić do nadmiernego skupienia częstotliwości przez Grupę Polsat.
 • Nowe częstotliwości. Spektrum częstotliwości radiowych dostępnych dla branży telefonii komórkowej jest ograniczone, w związku z czym możemy nie być w stanie uzyskać nowych rezerwacji. Brak możliwości lub ograniczona możliwość uzyskania przez nas dostępu do pasm częstotliwości istotnych dla dalszego rozwoju naszej działalności telekomunikacyjnej (na korzystnych warunkach lub w ogóle), w tym utrzymania istniejących lub do wdrożenia nowych czy ulepszonych technologii mobilnych, bądź uzyskanie takiego dostępu przez podmioty konkurencyjne, może mieć znaczący negatywny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową lub perspektywy rozwoju.
 • Rezerwacje częstotliwości spółek Grupy Midas. Nie można zagwarantować, iż, w wyniku toczących się postępowań, nasza Grupa nie straci rezerwacji częstotliwości 800 MHz lub 1800 MHz, co mogłoby znacząco wpłynąć na możliwość świadczenia usług LTE. T-Mobile Polska, Orange Polska, P4 oraz Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa podjęły szereg działań prawnych zmierzających do zablokowania możliwości korzystania przez Sferię S.A., spółkę wchodzącą w skład Grupy Polsat, z częstotliwości z zakresu 800 MHz. Na dzień sporządzenia Raportu rocznego Grupy Kapitałowej Cyfrowego Polsatu za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku (publikacja z dnia 29 lutego 2016 roku) toczą się postępowania przed Sądem Okręgowym w Warszawie, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie, a wszystkie pozostające w mocy rozstrzygnięcia sądów są korzystne dla Sferii. Niemniej do czasu prawomocnego zakończenia postępowań nie da się wykluczyć niekorzystnej dla Sferii modyfikacji orzeczeń w ramach trwających obecnie postępowań, co mogłoby skutkować niekorzystną zmianą decyzji rezerwacyjnej częstotliwości z zakresu 800 MHz lub jej cofnięciem.
 • Produkcja dekoderów. Obecnie większość produkowanych przez nas dekoderów powstaje w fabryce zlokalizowanej w Mielcu. Ewentualne zakłócenia w produkcji lub pozyskiwanie większej liczby dekoderów ze źródeł zewnętrznych mogłyby zaszkodzić naszej renomie oraz w efekcie obniżyć wartość związaną z naszymi markami, co w konsekwencji mogłoby mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową i perspektywy rozwoju.
 • Infrastruktura sieciowa, w tym systemy informatyczne i telekomunikacyjne, może być podatna na okoliczności leżące poza kontrolą Grupy, które mogą zakłócać świadczone usługi. Mogą to być np. przerwy w dostawie prądu, akty terroru i wandalizmu, błędy popełniane przez człowieka, pożary, powodzie lub inne klęski żywiołowe. Na większość tych czynników są narażone stacje bazowe, szczególnie ważny element naszej infrastruktury sieciowej.
  Przerwy w dostawie usług mogą wystąpić także w wyniku błędów w oprogramowaniu, ataku wirusów lub poprzez nieautoryzowany dostęp. Wszelkie takie przerwy skutkować mogą szkodą na naszej reputacji i obniżeniem zaufania klientów. Na awarie narażone jest także centrum satelitarne (transpondery satelitarne), a w segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej – systemy informatyczne do zarządzania czasem antenowym.
 • Pozwolenia budowlane. Rozbudowa infrastruktury sieciowej Polkomtelu, w tym w szczególności budowa i instalacja stacji bazowych, może wymagać uzyskania pozwoleń budowlanych. Nie można zagwarantować uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń budowlanych lub, że zostaną one uzyskane w planowanych terminach, co rodzi ryzyko, odpowiednio, konieczności wstrzymania prac związanych z rozbudową elementów infrastruktury sieciowej lub ich znacznego opóźnienia.
 • Kadra zarządzająca. Odnoszenie przyszłych sukcesów będzie częściowo uzależnione od zatrzymania członków zarządu, którzy mieli znaczący wpływ na rozwój firmy, jak również od umiejętnego pozyskiwania i utrzymania wykwalifikowanych pracowników. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że na konkurencyjnym rynku pracy będziemy mogli pozyskać i utrzymać najlepszą kadrę, co może mieć wpływ na wyniki działalności, sytuacje finansową i perspektywy rozwoju.
 • Pracownicy. Pomimo utrzymywania poprawnych relacji z pracownikami, nie możemy wykluczyć ryzyka wystąpienia zakłóceń w pracy, sporów z pracownikami, strajków lub znacznego wzrostu kosztów pracy w jednej lub wielu z naszych spółek. W Polkomtelu działają dwa związki zawodowe: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy “Solidarność” i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Na dzień 31 grudnia 2015 roku, 154 pracowników, czyli 4,1% łącznej liczby pracowników Grupy Polkomtel (w przeliczeniu na pełne etaty), było członkami związków zawodowych. Na dzień sporządzenia Raportu rocznego Grupy Kapitałowej Cyfrowego Polsatu za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku (publikacja z dnia 29 lutego 2016 roku) nie posiadamy wiedzy o jakichkolwiek sporach ze związkami zawodowymi lub innych sporach zbiorowych w Polkomtelu. Pomimo tego, w przyszłości nie można wykluczyć konieczności prowadzenia długotrwałych negocjacji ze związkami zawodowymi lub sporów zbiorowych, strajków, przerw w pracy lub innych akcji protestacyjnych (spowodowanych, na przykład, próbą optymalizacji poziomu zatrudnienia lub kosztów pracy, czy też koniecznością wprowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia), a także żądaniami pracowników co do zwiększenia ich wynagrodzenia.
 • Nadużycia. Część klientów korzysta z usług telekomunikacyjnych w sposób odbiegający od standardowego sposobu ich użytkowania, celem – przykładowo – masowego zakończenia ruchu w sieci innego operatora z pominięciem międzyoperatorskich rozliczeń hurtowych. Przeciwdziałanie tego typu zjawiskom nie gwarantuje stuprocentowej skuteczności, co może narażać nas na dodatkowe koszty bądź na utracenie części przychodów.
 • Wpływ urządzeń na zdrowie. Obawy o szkodliwy wpływ urządzeń łączności bezprzewodowej na zdrowie mogą doprowadzić do spadku użycia urządzeń mobilnych lub utrudnień w pozyskiwaniu lokalizacji na stacje bazowe. Co więcej, mogą nastąpić zaostrzenia regulacji prawnych dotyczących budowy poszczególnych komponentów sieci komórkowej, co może prowadzić do wzrostu kosztów naszej działalności w segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym, a także przeszkodzić w rozbudowie sieci i komercyjnej dostępności nowych usług lub zwiększyć koszty takiej rozbudowy.
 • Postępowania sądowe i administracyjne. W naszych postępowaniach administracyjnych lub sądowych mogą zapaść niekorzystne rozstrzygnięcia.
 • Prawa własności intelektualnej. W przypadku zgłoszenia wobec nas roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich, możemy zostać zmuszeni do poniesienia znaczących wydatków w celu obrony przed takimi roszczeniami, uzyskania praw licencyjnych do technologii lub określenia sposobów prowadzenia naszej działalności bez dalszego naruszania powyższych praw.
  Nasze prawa własności intelektualnej oraz inne środki zabezpieczające mogą niewystarczająco chronić naszą działalność, a nieskuteczna ochrona naszych treści programowych, technologii i know-how może spowodować utratę klientów na rzecz konkurencji oraz obniżenie naszych zysków.
 • Wartości firmy. Wartości firmy (ang. goodwill) i marek mogą podlegać utracie. Co roku przeprowadzane są testy na utratę wartości firmy i marek przypisanych do naszych segmentów działalności, szacowana jest możliwa do odzyskania wartość ośrodka wypracowującego środki pieniężne w oparciu o wartość użytkową. Jeżeli którekolwiek z kluczowych założeń, jakie wykorzystywane są w testach na utratę wartości, ulegną niekorzystnym zmianom, może to mieć istotny negatywny wpływ na wyniki działalności.

     

Czynniki ryzyka związane z profilem finansowym Grupy

 • Obsługa naszego zadłużenia wymaga znacznych środków pieniężnych, a zaciągnięte przez nas zobowiązania w zakresie obsługi długu mogą ograniczać naszą zdolność do finansowania naszej działalności.
  Nasze możliwości obsługi i spłaty zadłużenia zależą od przyszłych wyników operacyjnych oraz zdolności do generowania przepływów gotówkowych wystarczających na dokonywanie takich płatności, a także zaspokojenie naszych pozostałych zobowiązań. Zależy to, w znacznym stopniu, od ogólnej sytuacji gospodarczej, warunków finansowych, konkurencji na rynku, przepisów ustawowych i wykonawczych, jak również od wielu innych czynników, na które często nie mamy wpływu.
  Z kolei konieczność refinansowania naszego zadłużenia w momencie, w którym warunki rynkowe byłyby dla nas niekorzystne, mogłoby wymagać przyjęcia wyższych stóp procentowych lub spełnienia bardziej uciążliwych zobowiązań, które mogłyby dodatkowo ograniczać naszą działalność. Gdybyśmy uzyskali dodatkowe finansowanie poprzez zadłużenie, związane z tym ryzyko będzie wyższe.
  Nasze umowy kredytowe oraz umowa emisji obligacji zawierają szereg ograniczeń i zobowiązań (w tym, między innymi, do utrzymywania określonych wskaźników finansowych), ograniczających zdolność Grupy do zaciągania dalszego zadłużenia w celu finansowania przyszłej działalności czy też realizacji działań, które mogą być w naszym interesie.
  Niezdolność do generowania przepływów pieniężnych wystarczających na zaspokojenie zobowiązań obsługi zadłużenia lub brak możliwości restrukturyzacji lub refinansowania naszego zadłużenia na warunkach ekonomicznie uzasadnionych lub w ogóle brak możliwości restrukturyzacji lub refinansowania naszego zadłużenia może mieć istotny niekorzystny wpływ
  na wyniki naszej działalności, sytuację finansową i perspektywy rozwoju.
  W przyszłości możemy mieć potrzebę zaciągnięcia znacznych kwot dodatkowego długu. W szczególności warunki Umowy Kredytów oraz Warunki Emisji Obligacji Serii A ograniczają, lecz nie zabraniają nam zaciągania dalszego zadłużenia lub innych zobowiązań niestanowiących zadłużenia. Znaczny poziom naszego zadłużenia może w szczególności:
  1. utrudnić nam wywiązywanie się z zobowiązań z tytułu Umowy Kredytów oraz innego zadłużenia,
  2. wymagać od nas poświęcenia znacznej części naszych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej na spłatę naszego zadłużenia, co ograniczy dostępność środków pieniężnych na finansowanie wydatków inwestycyjnych, kapitału obrotowego oraz innych potrzeb Grupy i możliwości biznesowych,
  3. obniżyć naszą atrakcyjność w stosunku do naszych konkurentów, którzy posiadają niższe zadłużenie,
  4. ograniczać naszą elastyczność planowania działań lub reagowania na ogólne lub konkretne niekorzystne warunki gospodarcze występujące w naszej branży, oraz
  5. ograniczać nasze możliwości pożyczania dodatkowych środków, powodować wzrost kosztu takich pożyczek i/lub ograniczać naszą zdolność do finansowania kapitałem.

W konsekwencji, zaciągnięcie dodatkowego zadłużenia skutkować będzie dalszym ograniczeniem naszej zdolności do zewnętrznego finansowania, co może mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową i perspektywy rozwoju.

 • Ewentualne przyszłe refinansowanie. Jesteśmy narażeni na ryzyko związane z pozyskiwaniem finansowania poprzez zadłużenie, w tym również na ryzyko, że takie zadłużenie nie zostanie spłacone, przedłużone lub refinansowane w terminie wymagalności, lub że warunki uzyskania przedłużenia lub refinansowania zadłużenia będą mniej korzystne. W przyszłości możemy mieć również potrzebę podniesienia kapitału zakładowego jeśli nasze przepływy pieniężne z działalności operacyjnej będą niewystarczające do zapewnienia płynności finansowej lub realizacji nowych projektów. W zależności od naszych potrzeb kapitałowych, warunków rynkowych i innych czynników, możemy być zmuszeni do pozyskania dodatkowego finansowania poprzez instrumenty dłużne lub oferty akcji. Jeżeli nie będziemy w stanie refinansować zadłużenia na akceptowalnych warunkach lub w ogóle, możemy być zmuszeni
  do zbycia aktywów na niekorzystnych warunkach lub do ograniczenia lub zawieszenia pewnych działań, co miałoby istotny negatywny wpływ na naszą sytuację finansową i wyniki działalności. Brak możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego może skutkować koniecznością zaniechania nowych projektów, co może mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową i perspektywy rozwoju.
 • Przypadek zmiany kontroli nad Spółką. W przypadku dojścia do zmiany kontroli nad Spółką, w rozumieniu zapisów Umowy Kredytów, będziemy zobowiązani do spłaty naszego zadłużenia. Ponadto, jeśli nastąpi zmiana kontroli, nasza zdolność do spłaty zadłużenia będzie ograniczona środkami finansowymi, którymi będziemy w tym czasie dysponować, w związku z czym nie możemy zapewnić, że takie fundusze będą wystarczające do spłaty zadłużenia. Biorąc pod uwagę powyższe uważamy, że w przypadku zmiany kontroli, w celu spłaty kredytów musielibyśmy uzyskać finansowanie zewnętrzne. Ograniczenia wynikające z naszych zobowiązań umownych mogą uniemożliwić nam spłatę kredytów lub uzyskanie finansowania zewnętrznego w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń stanowiących zmianę kontroli. Naruszenie tych ograniczeń może spowodować niedotrzymanie warunków innych umów oraz postawienie w stan natychmiastowej wymagalności innego zadłużenia, co może mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową i perspektywy rozwoju.

   

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem rynkowym i sytuacją gospodarczą

 • Sytuacja gospodarcza. Przychody Grupy pochodzą w większości od klientów usług telekomunikacyjnych, płatnej telewizji i od reklamodawców telewizyjnych na terenie Polski. Wysokość przychodów osiąganych przez nas jest uzależniona od wielkości środków, które obecni i potencjalni klienci są w stanie przeznaczyć na rozrywkę, rekreację i usługi telekomunikacyjne. Spadek koniunktury może wpłynąć negatywnie na liczbę klientów oraz liczbę i cenę wybieranych przez nich usług.
  Spadek wydatków na reklamę w Polsce może negatywnie wpłynąć na poziom naszych przychodów oraz na perspektywy rozwoju naszej działalności w segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej.
 • Konkurencja na rynku usług telekomunikacyjnych. Konkurujemy we wszystkich obszarach naszej działalności – w szczególności z operatorami telekomunikacyjnymi takimi jak: Orange, T-Mobile oraz P4. Do nasilenia tego procesu może także przyczynić się zmiana modelu biznesowego operatorów sieci komórkowych prowadząca do zawiązywania spółek joint venture lub strategicznych sojuszy. Sytuacja na rynku może także ulec zmianie w wyniku przejęć lub wejścia na rynek nowych graczy. Napotykamy rosnącą konkurencję ze strony podmiotów oferujących nietradycyjne usługi głosowe i transmisji danych wykorzystujących protokół VoIP, takich jak Skype lub Viber, które są w stanie zapewnić użytkownikom korzystającym wyłącznie z usług mobilnej transmisji danych usługi komórkowych połączeń głosowych i wideo oraz zapewnić użytkownikom korzystającym ze stacjonarnego dostępu do Internetu usługi głosowe i wideo w sieci stacjonarnej, zazwyczaj po cenach niższych niż tradycyjne usługi głosowe i transmisji danych. Popularność takich usług może spowodować spadek ARPU na klienta oraz wielkości bazy abonenckiej operatorów, w tym naszej. Konkurencję dla usług oferowanych przez operatorów sieci komórkowych stanowią również operatorzy wirtualnych sieci komórkowych (MVNO).
  Dodatkowo wysoki wskaźnik penetracji usług komórkowych i wysoce skonsolidowany charakter polskiego rynku telefonii komórkowej mogą doprowadzić do zwiększonej presji cenowej, a nasza zdolność do efektywnego konkurowania na rynku będzie zależała od umiejętności wprowadzenia nowych technologii, usług konwergentnych i atrakcyjnych pakietów produktów po konkurencyjnych cenach.
  Osłabienie konkurencyjności naszej Grupy oraz zwiększona presja cenowa mogą mieć znaczący niekorzystny wpływ na sytuację finansową, wyniki działalności operacyjnej i perspektywy rozwoju Grupy w przyszłości.
  Jesteśmy narażeni na konkurencję ze strony podmiotów oferujących alternatywne formy rozrywki i wypoczynku. Ich rosnący wybór proponowany zarówno przez obecnych jak i nowych konkurentów może skutkować spadkiem popytu na oferowane przez nas produkty i usługi, a także spadkiem oddziaływania telewizji jako medium reklamowego, co z kolei może mieć istotny niekorzystny wpływ na sytuację finansową, wyniki działalności operacyjnej i perspektywy rozwoju Grupy w przyszłości.
 • Konkurencja na rynku usług płatnej telewizji i reklamy telewizyjnej. Wyniki operacyjne naszej działalności w segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej są uzależnione
  od znaczenia telewizji jako nośnika reklamy. Na polskim rynku reklamowym telewizja konkuruje z różnymi innymi nośnikami takimi jak Internet, gazety, czasopisma, radio i reklama zewnętrzna. Nie jesteśmy w stanie zapewnić, że reklama telewizyjna utrzyma swoją dotychczasową pozycję na polskim rynku reklamy, ani że zmiany w otoczeniu regulacyjnym nie będą faworyzowały innych mediów reklamowych lub innych nadawców telewizyjnych. Może mieć to negatywny wpływ na poziom przychodów reklamowych osiąganych przez segment nadawania i produkcji telewizyjnej. Na obniżenie popytu na bloki reklamowe i spadek przychodów z reklam może mieć także wpływ spadek oglądalności naszych kanałów.
  Z uwagi na silną konkurencję na rynkach, na których prowadzimy działalność, nie możemy zagwarantować, że w przyszłości klienci korzystający z naszych usług i reklamodawcy skorzystają z naszej oferty, a nie z usług oferowanych przez naszą konkurencję. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że w przyszłości będziemy osiągali satysfakcjonujące przychody z abonamentu płatnej telewizji i reklamy telewizyjnej w porównaniu z naszymi konkurentami. Mogą oni dysponować większymi zasobami finansowymi i marketingowymi, które umożliwią im skuteczniejsze pozyskiwanie klientów i reklamodawców na swoje usługi. Utrata klientów i reklamodawców na rzecz naszych konkurentów może mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową i perspektywy rozwoju.
 • Konkurencja ze strony innych podmiotów. Postęp technologiczny w połączeniu z szeregiem innych czynników sprawiają, że jesteśmy narażeni na konkurencję ze strony podmiotów oferujących inne formy rozrywki i komunikacji. Nowe rozwiązania technologiczne typu VOD, OTT, VoIP itp. mogą powodować zwiększoną konkurencję dla naszej oferty ze strony podmiotów, z którymi dotychczas nie rywalizowaliśmy.
 • Zmiana technologii nadawania telewizji naziemnej w Polsce z analogowej na cyfrową prowadząca do wzrostu liczby ogólnodostępnych kanałów niekodowanych (FTA) może skutkować obniżeniem popytu na nasze usługi płatnej telewizji, a zarazem zmniejszeniem naszego udziału w oglądalności.
 • Ryzyko walutowe. Nasza działalność jest narażona na ryzyko związane z wahaniami kursów walut. Podczas gdy nasze przychody ze sprzedaży są denominowane głównie w złotych, część naszych kosztów operacyjnych jest denominowana w innych walutach. Jesteśmy stroną zobowiązań handlowych (obejmujących zobowiązania z tytułu zakupu dostępu do oferty wiodących studiów filmowych i telewizyjnych oraz innych dostawców i producentów treści programowych, zakupu modemów, części do dekoderów, innego sprzętu technicznego
  i oprogramowania oraz zobowiązania z tytułu najmu pojemności transponderów), które są denominowane w walutach obcych, głównie w euro i dolarach amerykańskich. Nie mamy wpływu na wahania kursów walut, a wszelkie niekorzystne zmiany kursów walut obcych w stosunku do złotego mogą powodować znaczące zwiększenie naszych kosztów po przeliczeniu na złote, co z kolei może mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową i perspektywy rozwoju.
 • Ryzyko zmian stóp procentowych. Jesteśmy narażeni na ryzyko zmian stóp procentowych. Nie wpływają one bezpośrednio na przychody Grupy, ale zarówno na nasze przepływy pieniężne z działalności operacyjnej poprzez wysokość odsetek od rachunków bieżących i lokat, jak i na przepływy pieniężne z działalności finansowej poprzez koszt obsługi zaciągniętego przez Grupę zadłużenia. Wahania stóp procentowych mogą ograniczyć naszą zdolność do zaspokajania bieżących zobowiązań oraz mieć istotny negatywny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową i perspektywy rozwoju.

 

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem prawno-regulacyjnym

 • Polskie przepisy podatkowe są skomplikowane i niejasne, a przy tym mogą podlegać zmianom, co w efekcie może prowadzić do sporów z organami podatkowymi. Rozbieżności występują również w praktyce organów podatkowych oraz w orzecznictwie sądów administracyjnych. W rezultacie istnieje ryzyko, że w konkretnych sprawach poszczególne organy mogą wydawać decyzje i interpretacje podatkowe, które będą nieprzewidywalne lub nawet wzajemnie ze sobą sprzeczne. Ponosimy ryzyko, że nasza działalność w wybranych dziedzinach może być niedostosowana do zmieniających się regulacji oraz zmiennej praktyki ich stosowania. Z uwagi na powyższe nie można wykluczyć potencjalnych sporów z organami podatkowymi,
  a w rezultacie zakwestionowania przez te organy prawidłowości rozliczeń podatkowych podmiotów z Grupy w zakresie nieprzedawnionych zobowiązań podatkowych (w tym należytego wywiązywania się przez podmioty z Grupy z obowiązków płatnika) oraz określenia zaległości podatkowych tych podmiotów. W przypadku wydania decyzji, interpretacji (w tym zmiany interpretacji uzyskanych przez podmioty z Grupy) czy orzeczeń niekorzystnych dla nas, mogą one mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową
  i perspektywy rozwoju.
 • Rozliczenia pomiędzy spółkami Grupy i podmiotami powiązanymi. Organy podatkowe mogą na podstawie regulacji dotyczących cen transferowych zakwestionować rozliczenia pomiędzy spółkami z Grupy oraz spółkami z Grupy a podmiotami powiązanymi. Nie można wykluczyć, że spółki z Grupy mogą być przedmiotem kontroli i innych czynności sprawdzających podejmowanych przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej w zakresie transakcji między sobą i podmiotami powiązanymi. Ze względu na specyfikę i różnorodność transakcji
  z podmiotami powiązanymi, złożoność i niejednoznaczność regulacji prawnych w zakresie metod badania stosowanych cen, dynamiczne zmiany warunków rynkowych oddziałujące
  na kalkulację cen stosowanych w przypadku takich transakcji, a także trudności w identyfikacji transakcji porównywalnych, nie można wykluczyć ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe przyjętych w transakcjach metodologii określenia warunków rynkowych, a w rezultacie zakwestionowania na podstawie regulacji dotyczących cen transferowych rozliczeń między spółkami z Grupy a podmiotami powiązanymi, co może mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową i perspektywy rozwoju.
 • Restrukturyzacja Grupy. Polskie organy podatkowe mogą dokonać, odmiennej od Grupy, oceny skutków podatkowych działań restrukturyzacyjnych Grupy. Pomimo monitorowania ryzyk w poszczególnych obszarach działalności, zarówno w odniesieniu do już przeprowadzonych, jak i do planowanych działań restrukturyzacyjnych, nie można wykluczyć, że polskie organy podatkowe dokonają odmiennej oceny skutków podatkowych poszczególnych zdarzeń i czynności restrukturyzacyjnych, zarówno już dokonanych, jak i planowanych,
  w szczególności w zakresie możliwości, sposobu i momentu rozpoznawania przez podmioty biorące udział w takich zdarzeniach i czynnościach przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów lub że zakwestionują one warunki finansowe takich działań, co może mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową i perspektywy rozwoju.
 • Wątpliwości interpretacyjne. Zasady opodatkowania naszej działalności oraz sektora, w którym działamy budzą liczne wątpliwości interpretacyjne. Z uwagi na częste zmiany, istniejące nieścisłości, brak jednolitej interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz stosunkowo długi okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, istnieje ryzyko, że nasza działalność
  w wybranych dziedzinach może być niedostosowana do zmieniających się regulacji prawnych (w tym podatkowych) oraz zmiennej praktyki ich stosowania. Pomimo monitorowania ryzyk, nie możemy wykluczyć zaistnienia sporów z organami podatkowymi w zakresie oceny skutków podatkowych poszczególnych zdarzeń i czynności charakterystycznych dla naszego sektora, co może mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową i perspektywy rozwoju.
 • Przepisy dotyczące podatku od nieruchomości. Korzystamy ze znacznej liczby urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej zlokalizowanych na nieruchomościach. Przepisy dotyczące podatku od nieruchomości są przedmiotem licznych wątpliwości interpretacyjnych, zwłaszcza w zakresie określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania. Przyczyną sporów z organami podatkowymi może być, w szczególności, kwestia interpretacji oraz zastosowania praktycznego definicji budowli na gruncie Ustawy o Podatkach i Opłatach Lokalnych. W rezultacie, nie można wykluczyć, iż będziemy prowadzić z organami podatkowymi spory dotyczące wysokości należnego podatku od nieruchomości, jak również nie można wykluczyć niekorzystnych rozstrzygnięć w tym zakresie. Może mieć to wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową lub perspektywy rozwoju.
 • Regulacje prawne w różnych krajach. Spółki z Grupy podlegają regulacjom prawnym (w tym podatkowym) właściwym dla różnych systemów prawnych. Może to powodować ryzyko rozbieżności w interpretacji przepisów prawa lokalnego przez Grupę i właściwe organy podatkowe w tych krajach wynikające z odmienności systemów prawnych. Zróżnicowanie przepisów, którym podlegają spółki może skutkować również powstaniem problemów wewnątrz Grupy. Ponadto przepisy prawne i podatkowe w krajach, gdzie Grupa prowadzi działalność, mogą ulegać zmianom. Nie można więc wykluczyć potencjalnych sporów z organami podatkowymi w poszczególnych krajach, a ich wynik może mieć istotny niekorzystny wpływ na wynik naszej działalności, sytuację finansową lub perspektywy rozwoju.
 • UOKiK. Nie możemy wykluczyć, że w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) uzna, że stosowane przez nas praktyki ograniczają konkurencję lub naruszają polskie przepisy dotyczące ochrony konsumentów. Jeżeli orzeczeniem sądu nasze praktyki lub warunki umowy zostaną uznane za wprowadzające w błąd lub sprzeczne
  z polskim prawem ochrony konkurencji i konsumentów, możemy zostać ukarani karą pieniężną oraz może ucierpieć na tym nasza reputacja. Oprócz nakazu zaniechania stosowania praktyk, Prezes UOKiK może nałożyć na nas karę pieniężną, nie większą niż 10% przychodu osiągniętego przez nas w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, a także zgodnie
  z przepisami ustawy nałożyć obowiązek wypłaty rekompensaty konsumentom, których te praktyki dotyczyły. Ponadto w przypadku choćby nieumyślnego braku przekazywania Prezesowi UOKiK żądanych przez niego informacji lub przekazywania informacji wprowadzających w błąd, może on nałożyć na nas karę do wysokości 50 mln EUR za takie naruszenie. Dodatkowo zmiany przepisów dotyczących ochrony konsumentów, takie jak, na przykład, wprowadzenie przepisów umożliwiających tzw. „pozwy zbiorowe”, mogą zwiększyć zakres lub skalę potencjalnej naszej odpowiedzialności lub też zakres uprawnień konsumentów. Powyższe i inne podobne zdarzenia mogą mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową lub perspektywy rozwoju.
 • Jesteśmy narażeni na niekorzystne zmiany polskich i unijnych regulacji dotyczących poziomu stawek rozliczeń międzyoperatorskich (MTR) i rozliczeń roamingowych. W ramach regulowania rynku telekomunikacyjnego w Polsce, Prezes UKE może ustalać stawki rozliczeń międzyoperatorskich (MTR) za zakańczanie połączeń dla sieci telefonii komórkowej.
  W ostatnich latach regulator niejednokrotnie korzystał z powyższego uprawnienia, doprowadzając do obniżek stawki MTR. Nie można wykluczyć, że w przyszłości zostaną dokonane kolejne obniżki stawek MTR, co może mieć bezpośredni wpływ na nasze wyniki finansowe.
  • Regulacjom podlegają także stosowane przez nas stawki roamingowe. Obniżki lub wyeliminowanie opłat roamingowych w ramach UE mogą mieć niekorzystny wpływ na nasze przychody, a w konsekwencji wyniki naszej działalności oraz sytuację finansową.
  • Możemy naruszyć ustawy i rozporządzenia, które podlegają okresowym zmianom i które regulują naszą działalność w zakresie dystrybucji telewizji satelitarnej, działalności telekomunikacyjnej, nadawania telewizji, reklamy i sponsoringu.
  • Działalność telekomunikacyjna podlega szeregowi regulacji prawnych oraz wymogom wynikającym z warunków przyznanych rezerwacji częstotliwości, które w przyszłości mogą ulegać zmianom.
  • Nie można wykluczyć naruszenia przez nas przepisów o ochronie danych osobowych lub wymogów stawianych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Opis specyficznych czynników ryzyka dotyczących Obligacji Serii A znaleźć można w Raporcie rocznym Grupy Kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku opublikowanym 29 lutego 2016 roku.